We nemen de veiligheid van uw gegevens serieus

Diamond Forms, Flows & Docs, gevestigd aan Saturnusstraat 60 U62, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Dit privacybeleid kan op elk moment worden gewijzigd als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid is te vinden op www.diamondforms.net.

Contactgegevens:

https://www.diamondforms.net/

Saturnusstraat 60 U62
2516 AH Den Haag

+31 85 042 00 71

Persoons- gegevens die wij verwerken

Diamond Forms, Flows & Docs verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoons- gegevens die wij verwerken


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@diamondforms.net, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoons- gegevens verwerken

 Diamond Forms, Flows & Docs verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Diamond Forms, Flows & Docs analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Hoe lang we persoons- gegevens bewaren

Diamond Forms, Flows & Docs bewaart uw persoonsgegevens in beginsel niet langer dan strikt noodzakelijk ter realisatie van de in deze Privacyverklaring en de cookieverklaring beschreven doeleinden.

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor het versturen van de nieuwsbrief en/of dienst- en productinformatie totdat u uw toestemming intrekt. Gegevens die Diamond Forms, Flows & Docs over u als websitebezoeker heeft verzameld, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

De bewaartermijn verschilt per cookie zoals aangegeven in de Cookieverklaring.

Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens langer moeten bewaren, omdat dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Als er sprake is van een (te verwachten) geschil of (gerechtelijke) procedure mogen wij uw persoonsgegevens ook langer bewaren.

Hoe wij persoons- gegevens beveiligen

Diamond Forms, Flows & Docs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@diamondforms.net.

Cookies die wij gebruiken

Diamond Forms, Flows & Docs gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Tevens vragen wij u toestemming voor het plaatsen van marketing cookies, op grond van uw toestemming mogen wij deze marketing cookies plaatsen.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Meer informatie is te vinden in de Cookieverklaring op onze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Diamond Forms, Flows & Docs en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@diamondforms.net. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Delen van persoons- gegevens met derden

Diamond Forms, Flows & Docs deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Diamond Forms, Flows & Docs blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Diamond Forms, Flows & Docs uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Wij delen persoonsgegevens bijvoorbeeld ook met de volgende partijen:

Sociale media partijen, zoals YouTube en LinkedIn, voor zover u akkoord gaat met de plaatsing van cookies van deze partijen op de website.
Google-diensten, zoals Google-Analytics 4, Google Tag Manager en Google Ads.
Als u hiervoor toestemming heeft gegeven: anderen derden.

De Website van Diamond Forms, Flows & Docs bevat ook links naar websites van derde partijen. Als u op deze links klikt, verlaat u onze Website. Deze Privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op het gebruik van uw persoonsgegevens door derde partijen.

Meer informatie of een demo?

Bel 085 042 00 71 of stuur een WhatsApp. 

Online demo